جگرکی سید در خیابان مقداد

ارائه لذیذ ترین جگر در محیطی خانوادگی
عصرانه خوئک و خوش گوشت
دوستان می توانند از فضای ما برای جشن های خود نیز استفاده کنند
به صورت شبانه روزی در خدمت دوستان هستیم
جگرکی خیابان پیروزی
دل و قلوه فروشی شرق تهران
جگرپیچ و دنبه فروشی در خیابان پیروزی

جگرکی سید

شماره تماس :

09036105419

آدرس : خیابان پیروزی – خیابان مقداد – فلکه دوم – دور میدان – جنب نانوایی سنگکی – جگرسرای سید